Username or email

Password

Forgot your password?

 


พื้นฐานการทำโฆษณาผ่าน Search Engine สำหรับผู้ประกอบการ คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีเว็บไซต์อยู่แล้ว (หรือจะยังไม่มีก็ได้) และต้องการโปรโมทเว็บไซต์ของตนเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งาน PPC Providers (Google Adwords) เพื่อโฆษณาสินค้า หรือบริการของตนเองได้จริง คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีเว็บไซต์อยู่แล้ว(หรือจะยังไม่มีก็ได้) และต้องการโปรโมทเว็บไซต์ของตนเอง เราจะแนะนำท่านว่าต้องทำอย่างไร เริ่มตรงไหนจะใส่ข้อมูลอย่างไร เขียนคำโฆษณาแบบไหน ลงทุนอย่างไรถึงจะคุ้มค่า การสัมมนาคอร์สนี้รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 20 ท่าน


สิ่งที่ผู้อบรมได้รับจากหลักสูตร
- อะไรคือการลงทุนทำโฆษณาผ่าน Search Engine
- สามารถนำ PPC Providers ต่างๆ เช่น Google Adwords, Microsoft adCenter มาใช้งานจริงได้
- มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้รูปแบบ Keywords ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสำหรับธุรกิจท่าน
- สามารถสร้าง Campaigns โฆษณาของท่านเองได้
- สามารถปรับแต่ง Preference ของ Campaign เพื่อสร้างยอดขายให้สูงสุดได้
- ลงทุนอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด
- สามารถตั้งเวลาเปิดปิด Campaign หรือ ตั้งเวลาเพื่อเพิ่มบิดหรือลดบิดได้
- สามารถตั้งค่าการเพิ่มบิดหรือลดบิดตามเพศ อายุ การศึกษาของผู้เข้าชมโฆษณาได้
- สามารถเพิ่ม, ลบ, แก้ไข Keywords ได้ และจัดการเกี่ยวกับเพิ่ม-ลด บิดเป็นราย Keywords ได้
- สามารถเขียนคำโฆษณาใน PPC Providers เจ้าต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
- สามารถ Import & Export ของ Keywords ทั้งหมดเพื่อนำมาวิเคราะห์สถิติได้
- สามารถใช้โปรแกรม Excel เบี้องต้นในการบริหารจัดการกับ Keywords ได้
- ทิปและเทคนิค เกี่ยวกับการสมัคร PPC Providers โดยใช้ บัตรเครดิต-เดบิต และ Paypal


รอบการสัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 12 ชั่วโมง ตามรอบที่เราเปิด


** นอกจากเวลาอบรมปรกติแล้ว ท่านยังสามารถนัดวันเวลากับวิทยากรผู้อบรม เพื่อช่วยให้คำปรึกษาอีกทีเมื่อท่านเริ่มปฏิบัติจริงได้อีก จนกว่าท่านจะใช้งานได้คล่องStandard Training

ยังไม่มีตารางอบรมสัมมนาคอร์สนี้ค่ะ