Data Protection Privacy

เมื่อคุณใช้บริการของเรา คุณไว้วางใจให้เรารักษาข้อมูลของคุณเราเข้าใจว่านี่คือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของคุณ รวมถึงมอบอำนาจในการควบคุมข้อมูลให้แก่คุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อช่วยให้คุณทราบประเภทข้อมูลที่เรารวบรวม เหตุผลที่เรารวบรวม รวมถึงวิธีที่คุณจะอัปเดต จัดการ ส่งออก และลบข้อมูลดังกล่าว

บริษัท มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1) ท่านตกลงและรับทราบว่า บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการประกอบกิจการให้บริการของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทางเว็บไซต์ของบริษัท
2) ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องดำเนินการแจ้งต่อบริษัท หรือ กระทำผ่านแบบฟอร์มในส่วน Member Area ของเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์มากที่สุด
3) บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบ
4) ท่านรับทราบว่า บริษัทมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
5) ท่านรับทราบและตกลงว่า เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือ สมัครเรียน บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความยินยอมจากท่าน
6) ท่านรับทราบว่า มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อบริษัทจะได้ยุติการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป8 May 2555
บริษัท ไทยเสิร์ชเอนจิ้นมาร์เก็ตติ้ง จำกัด