Terms & Conditions

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะใช้เว็บไซต์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น

อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1) ล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2) ส่งหรือเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชกแก่สมาชิกผู้ใช้บริการอื่นหรือบุคคลที่สาม
3) ดำเนินการด้วยตนเองหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการแก้ไขดัดแปลง แปล คัดลอก เว็บไซต์ คอร์สออนไลน์ รายการสินค้า หรือลอกเลียนแบบส่วนของบริการใด ๆ จากเว็บไซต์ รวมทั้งละเมิดลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบริษัทหรือผู้ใช้บริการรายอื่น รวมถึงการ ดึงข้อมูล บันทึก จัดทำ จัดเก็บ กระทำซ้ำ ข้อมูลคอร์สออนไลน์ต่าง ๆ
4)ผู้ใช้บริการจะไม่ ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฎต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนล่วงหน้า
5) ไม่กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นไม่ว่าโดยวิธีการใด
6)ผู้ใช้บริการจะไม่ ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือ กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือ ข้อความ งานใด ๆ จากเว็บไซต์นี้
7) ผู้ใช้บริการ ยอมรับว่า หากผู้ใช้บริการ ซื้อสิทธิ์การเข้าถึง หน้า Member หรือซื้อ Course Online ของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการ จะจำกัดการเข้าถึง เฉพาะส่วนของตนเองเท่านั้น จะไม่พยายามกระทำการใด ๆ เพื่อการเข้าถึง บริการในส่วนอื่น ๆ หรือ คอร์สอื่นๆ ที่ตนเองไม่มีสิทธิ์แต่อย่างใด

เราอาจปรับเปลี่ยนข้อกำหนดนี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริการ เช่น เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา คุณจึงควรทบทวนข้อกำหนดนี้เป็นประจำ โดยเราจะโพสต์ประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเหล่านี้ไว้ในหน้าเว็บนี้ และเราจะโพสต์ประกาศแจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมที่มีการแก้ไขไว้ในบริการที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้หลังจากมีการโพสต์ประกาศแจ้ง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับระบบการทำงานใหม่ของบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลด้านกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ทันที หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขของบริการหนึ่งๆ คุณควรหยุดการใช้บริการนั้นทันที8 May 2555
บริษัท ไทยเสิร์ชเอนจิ้นมาร์เก็ตติ้ง จำกัด